รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง กายวิภาคของใบยูคาลิปตัสที่ต้านทานแตนสร้างปม
ผู้แต่ง นางสาววันวิสา ภูไชยศรี
ปีที่เผยแพร่ 2556
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม วันวิสา ภูไชยศรี. 2556. กายวิภาคของใบยูคาลิปตัสที่ต้านทานแตนสร้างปม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัสประสบกับปัญหาจากแตนสร้างปม ที่ระบาดอย่างหนักในประเทศไทย จากปัญหานี้จึงได้ทำการศึกษาการถ่ายทอดและกายวิภาคของยูคาลิปตัสสายต้นที่ทนและไม่ทนแตนสร้างปม


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]