รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การจำแนกชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดเหลี่ยมในกล้ายูคาลิปตัสและการควบคุมโดยชีววิธี
ผู้แต่ง นายเทคโน โพธิลักษณ์
ปีที่เผยแพร่ 2556
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม เทคโน โพธิลักษณ์. 2556. การจำแนกชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดเหลี่ยมในกล้ายูคาลิปตัสและการควบคุมโดยชีววิธี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการศึกษาชีววิทยาการเกิดโรคใบจุดเหลี่ยมของยูคาลิปตัสและยืนยันการจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุที่แท้จริงทั้งในระดับสัฐฐานวิทยา สรีรวิทยา และชีวเคมี ตลอดจนวิธีการทางโมเลกุล รวมทั้งการพัฒนาวิธีการคัดพันธุ์ต้านทานโรค และพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมในการใช้ชีววิธีโดยการควบคุมโรคทั้งแบบเดี่ยวและวิธีผสมผสานเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]