รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การจำแนกสายพันธุ์เชื้อ Ralstoniasolanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวยูคาลิปตัสและการจัดการโรค
ผู้แต่ง นางสาวนวลวรรณ ทองเสน
ปีที่เผยแพร่ 2558
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม นวลวรรณ ทองเสน. 2558. การจำแนกสายพันธุ์เชื้อ Ralstoniasolanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวยูคาลิปตัสและการจัดการโรค. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาความหลากหลายของเชื้อสาเหตุโรคจะทำให้ได้ข้อมูลทางชีววิทยาาของเชื้อสาเหตุควาามสามารถในการก่อโรคและความสัมพันธ์ในระดับพันธุกรรมของเชื้อก่อโรค ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาวิธีการป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]