รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การจำแนกสายพันธุ์เชื้อ Ralstoniasolanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวยูคาลิปตัสและการจัดการโรค
ผู้แต่ง นางสาวนวลวรรณ ทองเสน
ปีที่เผยแพร่ 2558
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม นวลวรรณ ทองเสน. 2558. การจำแนกสายพันธุ์เชื้อ Ralstoniasolanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวยูคาลิปตัสและการจัดการโรค. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาความหลากหลายของเชื้อสาเหตุโรคจะทำให้ได้ข้อมูลทางชีววิทยาาของเชื้อสาเหตุควาามสามารถในการก่อโรคและความสัมพันธ์ในระดับพันธุกรรมของเชื้อก่อโรค ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาวิธีการป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 29,928 ครั้ง