รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลคูเลนซิส โดยเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แต่ง ผการัตน์ รัฐเขตต์
ปีที่เผยแพร่ 2530
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม ผการัตน์ รัฐเขตต์. 2530. การปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลคูเลนซิส โดยเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวนศาสตร์ 6: 279-290.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การทดลองปลูกไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส โดยอิสระของเกษตรกรรายย่อย หมู่บ้านดอนช้าง จ.ขอนแก่น พบว่าเกษตรกรเลือกปลูกไม้นี้ตามแนวรั้วในไร่นามากกว่าที่จะปลูกเป็นแปลงย่อย เพราะไม่ต้องการเสียพื้นที่ปลูกพืชเกษตร เกษตรกรไม่มีเวลาดูแลรักษาหลังปลูกแล้ว เนื่องจากภาระกิจอื่นเพื่อการยังชีพสำคัญกว่าอัตราการรอดตายและเปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัสขึ้นอยู่กับปริมาณฝน ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปลูก และการถูกรบกวนจากสัตว์เลี้ยง 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]