รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมเชิงวัตถุภาพ เพื่อจำแนกความแตกต่างกันของสวนป่ายูคาลิปตัส ในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้แต่ง นางสาวธัญวรัตน์ อนันต์
ปีที่เผยแพร่ 2555
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ธัญวรัตน์ อนันต์. 2555. การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมเชิงวัตถุภาพ เพื่อจำแนกความแตกต่างกันของสวนป่ายูคาลิปตัส ในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกพื้นที่สวนป่ายูคาลิปตัสในท้องที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ออกเป็นกลุ่มตามความแตกต่างกันของสายพันธุ์และชั้นอายุด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงวัตถุภาพในข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม SPOT-5 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]