รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ความหนาแน่นและลักษณะโครงสร้างของผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 2 ปี
ผู้แต่ง นายกิติชัย เจริญขวัญ
ปีที่เผยแพร่ 2531
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม กิติชัย เจริญขวัญ. 2531. ความหนาแน่นและลักษณะโครงสร้างของผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 2 ปี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาเกี่ยวกับความหนาแน่นและลักษณะโครงสร้างของผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 2 ปี ได้ดำเนินการที่สวนป่าสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อปี พ.ศ. 2528 ประกอบด้วยหมู่ไม้ที่ปลูกด้วยความหนาแน่นต่าง ๆ กัน 7 ระดับ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]