รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การหมุนเวียนของธาตุอาหารในสวนป่าไม้ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ปลูกด้วยระดับความหนาแน่นต่างกัน
ผู้แต่ง นางสาวสุทธาทิพย์ จุติกิติ์เดชา
ปีที่เผยแพร่ 2539
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม สุทธาทิพย์ จุติกิติ์เดชา. 2539. การหมุนเวียนของธาตุอาหารในสวนป่าไม้ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ปลูกด้วยระดับความหนาแน่นต่างกัน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การหมุนเวียนของธาตุอาหารในสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 9-10 ปี ที่ปลูกดวยระดับความหนาแน่นต่าง ๆ กัน 7 ระดับ เพื่อศึกษาการหมุนเวียนของธาตุอาหารหลัก ได้แก่ N, P, K, Ca และ Mg ได้ทำการศึกษาที่สวนป่าสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]