รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Pseudoplagiostoma eucalypti สาเหตุโรคใบจุดและใบไหม้ยูคาลิปตัส
ผู้แต่ง นายสุพจน์ เหลืองประพฤทธิ์
ปีที่เผยแพร่ 2554
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม สุพจน์ เหลืองประพฤทธิ์. 2554. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Pseudoplagiostoma eucalypti สาเหตุโรคใบจุดและใบไหม้ยูคาลิปตัส. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจำแนกชนิดของเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดและใบไหม้ของยูคาลิปตัส ที่รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา และวิเคราะห์ความหลากหลายและความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดและใบไหม้ของยูคาลิปตัสโดยใข้เทคนิค AFLP


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]