รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง เชื้อรา Phaeophleospora spp. สาเหตุโรคใบไหม้ของยูคาลิปตัส และเทคนิคการคัดพันธุ์ต้านทาน
ผู้แต่ง นายสัณฐิติ บินคาเดอร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม สัณฐิติ บินคาเดอร์. 2559. เชื้อรา Phaeophleospora spp. สาเหตุโรคใบไหม้ของยูคาลิปตัส และเทคนิคการคัดพันธุ์ต้านทาน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกชนิดของเชื้อรา Phaeophleospora spp. โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล และศึกษาสรีรวิทยาของเชื้อรา Phaeophleospora spp. 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]