รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ลักษณะสายพันธุ์รุ่นที่สองของการปรับปรุงพันธุ์ไม้กระถินณรงค์
ผู้แต่ง วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, สุรชัย ปราณศิลป์, พรศักดิ์ มีแก้ว และ คงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์
ปีที่เผยแพร่ 2543
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, สุรชัย ปราณศิลป์, พรศักดิ์ มีแก้ว และ คงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์ . 2543. ลักษณะสายพันธุ์รุ่นที่สองของการปรับปรุงพันธุ์ไม้กระถินณรงค์. วารสารวิชาการป่าไม้ 2 (1) : 1-15.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินณรงค์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

แปลงทดสอบสายพันธุ์รุ่นที่ 2 ของไม้กระถินณรงค์ได้จัดสร้างขึ้นในสองท้องที่ คือ สถานีบำรุงพันธุ์ไม้ประจวบคีรีขันธื และสถานีผลิตเมล็ดพันธุืไม้ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี วึ่งคัดเลือกสายพันธุ์จากต้นแม่ที่มีลักษณะการเจริญเติบโตดีและลำต้นเปลาตรง จากแปลงสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้กระถินณรงค์ รุ่นที่ 1 จำนวน 106 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่ได้แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง