รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปลูกไม้ยูคาลิปตัส : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสในจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้แต่ง นายณรงค์ชัย กล่อมวัฒนกุล
ปีที่เผยแพร่ 2554
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ณรงค์ชัย กล่อมวัฒนกุล. 2554. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปลูกไม้ยูคาลิปตัส : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสในจังหวัดบุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปลูกไม้ยูคาลิปตัสของเกษตรกรผู้ปลูกสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสในจังหวัดบุรีรัมย์ 5 ปัจจัย ได้แก่ รายได้ของครัวเรือน ขนาดของพื้นที่ถือครอง การได้รับการส่งเสริมแนะนำจากทางราชการ เงินลงทุนในระยะ 3 ปีแรก และราคาขายไม้ ดดยได้สอบถามผู้ที่ทำสวนป่า 345 ราย จาก 18 อำเภอ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS/PC  และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า Chi-aquare โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]