รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและวัสดุเพาะชำต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้กระถินเทพา
ผู้แต่ง ยุภา รามอินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2535
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ยุภา รามอินทร์. 2535. อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและวัสดุเพาะชำต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้กระถินเทพา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินเทพา
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยเคมีและวัสดุเพาะชำต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้กระถินเทพา ได้ดำเนินการทดลองที่อำเภอมวกเหล้ก จังหวัดสระบุรี ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2534 ถึงเดือนมกราคม 2535 วางแผผนการทดลองแบบ 4x4x2 Factorial ใน Randomized Block Design 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]