รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และผลผลิตของพืชแทรก
ผู้แต่ง นางสาวนันทนา บริบาลบุรีภัณฑ์
ปีที่เผยแพร่ 2536
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม นันทนา บริบาลบุรีภัณฑ์. 2536. ผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และผลผลิตของพืชแทรก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และผลผลิตของพืชแทรก ได้ดำเนินการที่สวนป่าสมเด็จ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2532 - พฤษภาคม 2533 ขณะสวนป่ามีออายุ 6-7 ปี โดยศึกษาการเจริญเติบโตของต้นและหน่อไม้ยูคาลิปตัส ภายหลังการตัดสางขยายระยะมาแล้ว 2 ปี


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]