รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ สวนป่าผสมไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส กับไม้ประดู่ป่า
ผู้แต่ง นายกอบศักดิ์ วันธงไชย
ปีที่เผยแพร่ 2540
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม กอบศักดิ์ วันธงไชย. ผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ สวนป่าผสมไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส กับไม้ประดู่ป่า. 2540. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ สวนป่าผสมไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส กับไม้ประดู่ป่าอได้ดำเนินการที่สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2538 โดยศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้ผสมตั้งแต่ก่อนตัดสางขยายระยะไม้ยูคาลิปตัสจนถึงภายหลังตัดสางขยายระยะเป็นเวลา 2 และ 3 ปี


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]