รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ปลูกด้วยระยะปลูกต่างกันที่สวนป่าสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ผู้แต่ง นายทวีโชค จำรัสฉาย
ปีที่เผยแพร่ 2539
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ทวีโชค จำรัสฉาย. 2539. ผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ปลูกด้วยระยะปลูกต่างกันที่สวนป่าสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาในเรื่องนี้ได้เริ่มดำเนินการติดตามผลในเดือนสิงหาคม 2536 โดยวางผังการทดลองแบบ split plot in randomized block design ทั้งนี้ได้ทำการตัดสางขยายระยะในเดือนมกราคม 2536 ในแปลงทดลองปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 10 ปี ที่ปลูกด้วยระยะ 2x2, 2x4 และ 2x8 ม. จำนวน 3 ซ้ำ โดยทำการตัดสางขยายระยะไม้ออกแถวเว้นแถวโดยตัดชิดพื้นดินจากจำนวนแถวของต้นไม้ 30 แถวระยะจึงเปลี่ยนเป็น 2x4, 4x4 และ 4x8 ม. และเหลือไว้ไม่ตัดสางขยายระยะจำนวน 10 แถวในทุกระยะปลูก


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]