รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการเตรียมพื้นที่ปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของ ไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสที่ปลูกบนที่ดินเหมืองแร่เก่า
ผู้แต่ง นายศฤงคาร สีเหลือง
ปีที่เผยแพร่ 2532
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ศฤงคาร สีเหลือง. 2532. ผลของการเตรียมพื้นที่ปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของ ไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสที่ปลูกบนที่ดินเหมืองแร่เก่า. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาการปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส บนที่ดินเหมืองแร่เก่า ดำเนินการทดลองที่แปลงสาธิตปลูกพันธุ์ไม้ สถานีปรับปรุงดิน เหมืองแร่เก่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในเดือนมิถุนายน 2529 และปลูกพืชคลุมดินในเดือนสิงหาคม 2529 ใช้แผนการทดลองแบบ Split plot design in RBD โดย main plot ประกอบด้วยการเตรียมหลุมปลูก 4 ขนาด


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]