รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและธาตุอาหารในใบของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสและไม้พฤกษ์ในพื้นที่ดินเค็ม
ผู้แต่ง นางวิลาวัณย์ วิเชียนรพรัตน์
ปีที่เผยแพร่ 2542
รูปแบบการเผยแพร่ หนังสือ
บรรณานุกรม วิลาวัณย์ วิเชียนรพรัตน์. 2542. ผลของการปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและธาตุอาหารในใบของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสและไม้พฤกษ์ในพื้นที่ดินเค็ม. กรมป่าไม้, กรุงเทพ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของการปรับปรุงดิน 3 วิธี ได้แก่ การใส่ปูนโดโลไมท์ การใส่ปูนโดโลไมท์ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ และการใส่ปูนโดโลไมท์ร่วมกับปุ๋ยเคมี (N:P:K = 15:15:15 - แบบละลายช้า) ในแปลงปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส และไม้พฤกษ์ที่ปลูกเดี่ยวและปลูกแบบผสม (อัตราส่วน = 50:50) ในพื้นที่ดินเค็มระดับปานกลาง ณ บ้านดงบัง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]