รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการปรับปรุงดินและการใส่ปุ๋ยต่อสมบัติดินและการเติบโตของไม้ยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆในดินทราย จังหวัดระยอง
ผู้แต่ง นายธนวิช สุวรรณเรืองฉาย
ปีที่เผยแพร่ 2557
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ธนวิช สุวรรณเรืองฉาย. 2557. ผลของการปรับปรุงดินและการใส่ปุ๋ยต่อสมบัติดินและการเติบโตของไม้ยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆในดินทราย จังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

ผลของการปรับปรุงดินและการใส่ปุ๋ยต่อสมบัติดินและการเติบโตของไม้ยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆในดินทราย จังหวัดระยอง ใช้แผนการทดลองแบบสปลิท-พลอทโดยสุ่มตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 2 ซ้ำ ประกอบด้วย หน่วยทดลองหลัก คือ สายต้นยูคาลิปตัสและวิธีการปรับปรุงดิน และหน่วยการทดลองรอง คือ สูตรปุ๋ยและอัตราการใส่ปุ๋ย มีระยะปลูก 1.5x3 เมตร ทำการเก็บตัวอย่างดินก่อนปลูก ภายหลังการปลูก 1 และ 2 ปี และวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับชิดดิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก และความสูงทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มปลูกและเมื่อยูคาลิปตัสมีอายุ 3, 6, 9, 12, 18 และ 24 เดือน


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]