รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการลิดกิ่งไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสที่มีต่อผลผลิตของข้าว ที่ปลูกโดยระบบวนเกษตร
ผู้แต่ง นางสาวอำไพ เลขาวิวัฒนกุล
ปีที่เผยแพร่ 2531
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม อำไพ เลขาวิวัฒนกุล. 2531. ผลของการลิดกิ่งไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสที่มีต่อผลผลิตของข้าว ที่ปลูกโดยระบบวนเกษตร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของการลิดกิ่งไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสที่มีต่อผลผลิตของข้าว ที่ปลูกโดยระบบวนเกษตร ได้ทำการทดลอง ณ ศูนย์ปรับปรุงป่าสงวนแหห่งชาติที่ 4 กิ่งอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ในสวนป่ายูคาลิปตัส อายุ 3 ปี ระยะปลูก 2x8 เมตร ซึ่งได้ผ่านการปลูกข้าวแทรกระหว่างแถว


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]