รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของความหนาแน่นของการปลูกป่าต่อผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาคูเลนซิส ที่ปลูกเพื่อการประยุกต์ระบบวนเกษตร
ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, จักรพล จักรพลวรฤทธิ์, พิทยา เพชรมาก, ปรีชา ธรรมานนท์
ปีที่เผยแพร่ 2530
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, จักรพล จักรพลวรฤทธิ์, พิทยา เพชรมาก และ ปรีชา ธรรมานนท์. 2530. ผลของความหนาแน่นของการปลูกป่าต่อผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาคูเลนซิส ที่ปลูกเพื่อการประยุกต์ระบบวนเกษตร. วารสารวนศาสตร์ 6: 213-238.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของความหนาแน่นของการปลูกป่าต่อผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาคูเลนซิส ที่ปลูกเพื่อการประยุกต์ระบบวนเกษตรได้ดำเนินการที่แปลงวิจัยและสาธิตการจัดการพื้นที่โดยระบบวนเกษตร อำเ-อกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประกอบด้วยแปลงทดลองปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]