รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส อายุ 1 ปีในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง นายวีระศักดิ์ เสียงชอบ
ปีที่เผยแพร่ 2547
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม วีระศักดิ์ เสียงชอบ. 2547. ผลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส อายุ 1 ปีในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาการใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ในสวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 1 ปี ระยะปลูก 3x3 เมตร ที่สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพื้นที่ปลูกไม่สามารถจัดการดินและวัชพืชโดยใช้เครื่องจักรกลได้ เนื่องจากมีหินขนาดใหญ่โผล่กระจายทั่วพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีใส่ปุ๋ย ความถี่ในการใส่ปุ๋ยและปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสม


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]