รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของระยะปลูกและการลิดกิ่งต่ออัตราการเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ปรีชา ธรรมานนท์, บัวเรศ ประไชโย, คณิต ม่วงนิล
ปีที่เผยแพร่ 2538
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ปรีชา ธรรมานนท์, บัวเรศ ประไชโย และ คณิต ม่วงนิล. 2538. ผลของระยะปลูกและการลิดกิ่งต่ออัตราการเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส. วารสารวนศาสตร์ 14: 17-31.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของการใช้ระยะปลูก 3 ระยะ (2x2 , 2x4 และ 2x8 เมตร) และการลิดกิ่ง 2 ระดับ โดยให้สูงจากพื้นดิน 3 และ 5เมตร และควบคุมโดยใช้การวางแผนการทดลองแบบ Split-plot ในแปลงสุ่ม และมีจำนวนแปลง 3 ซ้ำ ในสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในบิรเวณพื้นที่ของสวนป่าสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทำการลิดกิ่งเมื่อสวนป่าไม้นี้มีอายุ 3 ปี และศึกษาผลกระทบเมื่อสวนป่านี้มีอายุ 4 ปี (1 ปี ภายหัลงการลิดกิ่ง) ในรูปของอัตราการเติบโตสัมพัทธ์ทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับสูง 1.30 เมตร จากพื้นดินความสูงทั้งหมดของลำต้น การผลิตมวลชีวภาพเฉลี่ยของส่วนต่าง ๆ และส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินและด้านการผลิตมวลชีวภาพรวมของส่วนต่าง ๆ และส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]