รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของระยะปลูกและความหนักเบาของการลิดกิ่ง ต่อการเติบโต และผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ปรีชา ธรรมานนท์, บัวเรศ ประไชโย, คณิต ม่วงนิล
ปีที่เผยแพร่ 2538
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ปรีชา ธรรมานนท์, บัวเรศ ประไชโย และ คณิต ม่วงนิล. 2538. ผลของระยะปลูกและความหนักเบาของการลิดกิ่ง ต่อการเติบโต และผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส. วารสารวนศาสตร์ 14: 118-130.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของระยะปลูก 3 ระย  (2x2, 2x4 และ 2x8 เมตร) และการลิดกิ่ง 2 ระดับ ๆ ละ 3 ครั้ง คือ ลิดกิ่งในระดับสูง 3-5-9 และ 5-7-11 เมตรจากพื้นดิน และควบคุม เมื่อสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส มีอายุ 3, 4 และ 6ปี ได้ดำเนินการที่สวนป่าสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยติดตามการเติบโตทางด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับสูง 1.30 เมตรเหนือพื้นดิน ความสุงของลำต้น และผลผลิตในรูปมวลชีวภาพ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]