รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของระยะห่างระหว่างต้นต่อการเติบโตและผลผลิตของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนา
ผู้แต่ง บพิตร เกียรติวุฒินนท์
ปีที่เผยแพร่ 2552
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม บพิตร เกียรติวุฒินนท์. 2552. ผลของระยะห่างระหว่างต้นต่อการเติบโตและผลผลิตของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนา. วารสารวนศาสตร์ 28 (3): 13-23.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การปลูกไม้ยูคาลิปตัส บนคันนาด้วยระยะห่างระหว่างต้นต่าง ๆ กัน ดำเนินการใน 2 ท้องที่ คือ แปลงนาของนายองอาจ สุขสวัสดิ์ ที่บ้านหนองนกเอี้ยง ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาทั้งสองท้องที่วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block design (RCBD) ประกอบด้วยการปลูกระยะห่างระหว่างต้น 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 เมตร ใช้กล้าไม้ สายต้น (clone) K51 จากบริษัทยูคาลิปตัสเทคโนโลยีจำกัด ปลูกเป็นแถวเดียวบนคันนามี 3 ซ้ำ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]