รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง สมบัติของแหล่งเชื้อเพลิง พฤติกรรมไฟและผลของไฟต่อการเติบโตในสวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
ผู้แต่ง นายชัชวาลย์ คำแย้ม
ปีที่เผยแพร่ 2548
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ชัชวาลย์ คำแย้ม. 2548. สมบัติของแหล่งเชื้อเพลิง พฤติกรรมไฟและผลของไฟต่อการเติบโตในสวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส. ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อทราบสมบัติของแหล่งเชื้อเพลิง ศึกษาพฤติกรรมไฟและผลของไฟต่อการเติบโตของต้นไม้ในสวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ได้ดำเนินการศึกษาที่สวนป่าคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ถึง เดือนกันยายน 2546 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized block design ประกอบด้วย 3 ทรีทเมนต์ ได้แก่ เผาตามกำหนด ป้องกันไฟและไฟป่า 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]