รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง สมบัติดิน ผลผลิต และปริมาณสารอาหารของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 5 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ผู้แต่ง นายมานะ หนูแก้ว
ปีที่เผยแพร่ 2557
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม มานะ หนูแก้ว. 2557. สมบัติดิน ผลผลิต และปริมาณสารอาหารของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 5 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาสมบัติดิน ผลผลิต และปริมาณสารอาหหารของยูคาลิปตัสสายต้นต่าง ๆ อายุ 5 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ทำการศึกษาใน 3 พื้นที่ คือ 1) อำเภอวังสามหนอ จังหวัดอุดรธานี 2) อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และ 3) อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ที่ปลูกยูคาลิปตัสจำนวน 5 สายต้น


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]