รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง สมบัติบางประการของดิน และการกระจายของราก ในสวนป่าอเคเซีย เอาลาโคคาร์ปา (Acacia aulacocarpa) และยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา (Eucalyptus urophylla) อายุ 16 ปี ณ สถานีทดลองพรรณไม้ทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้แต่ง นางสาวทิพย์ลดา ทองตะเภา
ปีที่เผยแพร่ 2551
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ทิพย์ลดา ทองตะเภา. 2551. สมบัติบางประการของดิน และการกระจายของราก ในสวนป่าอเคเซีย เอาลาโคคาร์ปา (Acacia aulacocarpa) และยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา (Eucalyptus urophylla) อายุ 16 ปี ณ สถานีทดลองพรรณไม้ทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาสมบัติบางประการของดิน และการกระจายของราก ในสวนป่าอเคเซีย เอาลาโคคาร์ปา (Acacia aulacocarpa) และยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา (Eucalyptus urophylla) อายุ 16 ปี ณ สถานีทดลองพรรณไม้ทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติของดินและการกระจายของรากในสวนป่าทั้ง 2 ชนิด 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]