รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของดินขาวเคโอลินต่อการเข้าทำลายแตนฝอยปม การสังเคราะห์แสง และการเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส สายต้น K58
ผู้แต่ง นางสาวธนิดา ภักดี
ปีที่เผยแพร่ 2558
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ธนิดา ภักดี. 2558. ผลของดินขาวเคโอลินต่อการเข้าทำลายแตนฝอยปม การสังเคราะห์แสง และการเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส สายต้น K58. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของดินขาวเคโอลินต่อการเข้าทำลายแตนฝอยปม การสังเคราะห์แสง และการเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส สายต้น K58 ได้ดำเนินการศึกษาในสภาพแปลงทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อคสมบูรณ์จาก 4 สิ่งทดสอบ (พ่นดินขาวเคโอลินทุกสัปดาห์ พ่นดินขาวเคโอลินสัปดาห์เว้นสัปดาห์ 4 สัปดาห์พ่นดินขาวโอลินครั้ง และพ่นน้ำกลั่น) และศึกษาในสภาพกระถาง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ทำการเก็บข้อมูล ระดับอาการของแตนฝอยปม จำนวนแตนฝอยปมต่อพื้นที่กับดัก อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ การนำไหลของปากใบ อัตราการคายน้ำ และการเติบโตทั้งด้านความสูงและด้านเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับคอราก 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]