รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ไผ่กับวิถีชีวิตคนไทย : องค์ความรู้ และรูปแบบการจัดการของท้องถิ่น
ผู้แต่ง ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ปีที่เผยแพร่ 2557
รูปแบบการเผยแพร่ หนังสือ
บรรณานุกรม ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก. 2557. ไผ่กับวิถีชีวิตคนไทย : องค์ความรู้ และรูปแบบการจัดการของท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัท ดูมายเบส จำกัด, ปทุมธานี.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่กิมซุง ไผ่ซางหม่น ไผ่ตง ไผ่รวก ไผ่หวาน ไผ่เลี้ยง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การปลูก
การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลสถานการณ์ การจัดการไผ่ทั้งในพื้นที่ป่าธรรมชาติ ป่าชุมชน และนอกพื้นที่ป่าธรรมชาติ ศักยภาพและโอก่สของไผ่ในประเทศไทย รูปแบบ และองค์ความรู้การจัดการไผ่อย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งระดมความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและวแนวทางการจัดการไผ่อย่างยั่งยืน 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]