รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง โรคของไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทย
ผู้แต่ง กฤษณา พงษ์พานิช
ปีที่เผยแพร่ 2549
รูปแบบการเผยแพร่ อื่นๆ
บรรณานุกรม กฤษณา พงษ์พานิช. 2549. โรคของไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทย, ใน สัมมนา
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การที่จะเกิดโรคระบาดทำความเสียหายกับการปลูกไม้ยูคาลิปตัสได้ ต้องมีปัจจัยสำคัญ 3 อย่าง คือ

1. สายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสที่ใช้ปลูกมีความอ่อนแอต่อการเติบโต

2. เชื้อสาเหตุโรคที่มีอยู่ในพื้นที่ปลูกมีความสามารถในการทำให้เกิดโรคกับไม้ยูคาลิปตัสได้รุนแรง

3. สภาพแวดล้อมในพื้นที่ปลูกมีความเหมาะสมต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะ อากาศร้อนชื้น เนื่องจากเชื้อสาเหตุโรคของไม้ยูคาลิปตัส ส่วนใหญ่เป็นเชื้อรา

ถ้าปัจจัยทั้ง 3 หรือ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่เอื้อ ความเสียหายจากโรคระบาดจะลดลงเป็นลำดับ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]