รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การทดลองถิ่นกำเนิดไม้สัก ในท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ผู้แต่ง นายวัฒนา เวทยประสิทธิ์
ปีที่เผยแพร่ 2520
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม วัฒนา เวทยประสิทธิ์. 2520. การทดลองถิ่นกำเนิดไม้สัก ในท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

การทดลองถิ่นกำเนิดไม้สัก เริ่มตั้งแต่ปี พ. ศ.2509 เป็นการทดลองเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของไม้สักครั้งแรกในประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการทดลอง เพื่อต้องการทราบถึงแหล่ง เมล็ดไม้สักที่เหมาะสม เพื่อนำมาปลูกสร้างสวนป่าในท้องที่สวนป่าห้วยหาก อำเภองาว จังหวัดลำปาง และ เพื่อศึกษาถึงความผันแปรในสักษณะต่าง ๆ ของไม้สักจากถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่นำเมล็ดมาทดลอง เช่น ความสูง เส้นผ่าศูนย์กลาง ปริมาตรของ เนื้อไม้ และการออกดอก สำหรับนำมาใช้ประโยชน์ในงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้สักในโอกาสต่อไป

เมล็ดไม้สักจากถิ่นกำเนิดต่าง ๆ ที่นำมาทดลองมีทั้งหมด 30 ถิ่นกำเนิด ซึ่งได้เก็บจากท้องที่ต่าง ๆ ในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ทำการปลูกที่ศูนย์บำรุงพันธุ์ไม้สักบ้านห้วยทาก อำเภองาว จังหวัดลำปาง วางแผนการทดลองแบบ Randomi zed complete block มีทั้งหมด 5 แปลงทดลอง

ผลการทดลองในระยะเวลาของการเจริญเติบโต 10 ปี ปรากฏว่าถิ่นกำเนิดมีการเจริญเติบโตทางความสูง ทางเส้นผ่าศูนย์กลางและทางปริมาตรเกินกว่า ค่าเฉลี่ย คือ ถิ่นกำเนิดที่นำเมล็ดมาจากป่าแม่กก จังหวัดเชียงราย (provenance No. 34) จากป่าเมืองลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (provenance No. 54) จาก ป่าแม่ตีบ อำกองาว จังหวัดลำปาง (provenance No. 33) จากป่าแควน้อย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (provenance No. 48) จากป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (provenance No. 9) จากป่าแม่ยมตะวันตก อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (provenance NO. 35) จากป่าแม่สอย แม่วง จังหวัดลำปาง (provenance NO. 38) จากป่าน้ำดิบ จังหวัดตาก (provenance No. 27) จกป่าดงสงัด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (provenance No. 10) และจากป่าแม่ปาน จำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (provenance No. 29)


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง