รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหมู่ไม้ผสม ภายหลังการปลูก 10 ปี ณ พื้นที่เขากะโลง จังหวัดตราด
ผู้แต่ง ธนิภัทร ริมฝาย, มณฑล จำเริญพฤกษ์ และ ลดาวัลย์ พวงจิตร
ปีที่เผยแพร่ 2559
รูปแบบการเผยแพร่ หนังสือ
บรรณานุกรม ธนิภัทร ริมฝาย, มณฑล จำเริญพฤกษ์ และ ลดาวัลย์ พวงจิตร. 2559. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหมู่ไม้ผสม ภายหลังการปลูก 10 ปี ณ พื้นที่เขากะโลง จังหวัดตราด, น. 122-136. ใน เอกสารประกอบการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 10. พิมพ์ครั้งที่ 1. ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ กรุงเทพฯ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินเทพา ตะเคียนทอง ยางนา
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การเติบโต/ผลผลิต
การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

แผนการทดลองแบบการสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ มี 3 ทรีทเมนต์ จำนวน 3 ซ้ำ ปลูกไม้พี่เลี้ยง 3 ชนิดได้แก่ ขนุนป่า กระถินเทพา และนนทรีป่า และไม้ผสมได้แก่ แดง ยางนา และตะเคียนทอง ผลการศึกษาพบว่า ไม้โตช้าที่มีการเติบโตดีที่สุดได้แก่ แดง รองลงมาคือยางนาและตะเคียนทอง โดยไม้โตช้าทั้ง 3 ชนิดมีการเติบโตดีที่สุดในแปลงที่มีขนุนป่าเป็นไม้พี่เลี้ยง


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]