รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัส 4 สายต้นที่ปลูกบนคันนา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้แต่ง นายเจษฎา วงค์พรหม
ปีที่เผยแพร่ 2552
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม นายเจษฎา วงค์พรหม. 2552. การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัส 4 สายต้นที่ปลูกบนคันนา จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

วัตถประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาาลิแปตัส ที่ปลูกบนคันนา 2. เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกสายต้นที่เหมาะสมในด้านการใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำที่ปลูกบนคันนา


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]