รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนา ท้องที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้แต่ง เจษฎา วงค์พรหม, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, ระเบียบ ศรีกงพาน และ ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
ปีที่เผยแพร่ 2552
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม เจษฎา วงค์พรหม, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, ระเบียบ ศรีกงพาน และ ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์. 2552. การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนา ท้องที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวนศาสตร์ 28(3) : 38-46.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาการใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัส สายต้น K7, K51 และ K58 ที่ปลูกบนคันนา ท้องที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวัดการเติบโตด้านขนานเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก ความสูงทั้งหมด และการใช้น้ำของไม้ตัวอย่างในแปลงทดลองทุกๆ 2 เดือน ตั้งแต่อายุ 1-3 ปี แล้วคำนวณหาการใช้น้ำในรอบวัน รอบปี และประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัส ที่อายุ 1, 2 และ 3 ปี ตามลำดับ


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง