รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ปริมาณธาตุอาหารในยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และพืชเกษตรที่ปลูกในระบบวนเกษตร
ผู้แต่ง นางสาววสินาฏ กลิ่นทอง
ปีที่เผยแพร่ 2528
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม นางสาววสินาฏ กลิ่นทอง. 2528. ปริมาณธาตุอาหารในยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และพืชเกษตรที่ปลูกในระบบวนเกษตร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

ผลการวิเคราะห์ดินที่ปลุกพืชเกษตรชนิดต่างๆควบกับยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ณ ศูนย์ปรับปรุงที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่ 4 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกา พบว่า ดินมีสภาพเป็นกรด pH 4.8-5.7 ทั้งสองชั้นหน้าดิน (0-15 และ 15-30 เซนติเมตร) ดินชั้นบนมีปริมาณอินทรียวัตถุและปริมารธาตุอาหารหลักมากกว่าดินชั้นล่าง แต่อย่างไรก้ตามก็จัดอยู่ในเกณฑ์ต่ำ คือ ปริมาณอินทรียวัตถุ 0.93-1.58 เปอร์เซนต์ ไนโตรเจน 0.3-0.8 เปอร์เซนต์ ฟอสฟอรัส 0.3-48 ppm โพเทสเซียม 4-24 ppm สำหรับแคลเซียมและแมกนีเซียมจัดอยุ่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง คือ 83-935 ppm


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]