รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของชนิดและอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่น
ผู้แต่ง ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, พรชัย หาระโคตร และ ณัฐสินี ศรีสกุลไพร
ปีที่เผยแพร่ 2561
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, พรชัย หาระโคตร และ ณัฐสินี ศรีสกุลไพร. 2561. ผลของชนิดและอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่น, Thai Journal of Science and Technology 7 (2).
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่ซางหม่น
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของชนิดและอัตราปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่น (Dendrocalamus sericeus) ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็นเวลา 6 เดือน โดยวาง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ศึกษาการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่นที่มีอายุ 1 ปี ซึ่งแบ่งเป็น 7 ทรีตเมนต์ ประกอบด้วยไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ควบคุม) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 และ 16-16-16 ในอัตรา 10, 15 และ 20 กรัม/กระถาง/ครั้ง ตามลําดับ แต่ละทรีตเมนต์มี 4 ซํ้า ซํ้าละ 2 กระถาง ผลการศึกษาพบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ในอัตรา 15 กรัม/กระถาง/ครั้ง ให้มวลชีวภาพของลําต้นไผ่ซางหม่นสูงที่สุด การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ในอัตรา 20 กรัม/กระถาง/ครั้ง ส่งผลให้มีจํานวนหน่อใหม่สูงสุด และการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ในอัตรา 15 กรัม/กระถาง/ครั้ง ส่งผลให้มีความสูงของลําต้นสูงที่สุด ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 และ16-16-16 ร่วมกัน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่นดีที่สุด


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]