รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสต่อสมบัติบางประการของดิน บริเวณสถานนีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง สุณิส ยอดนาม, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, นิคม แหลมสัก, วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, สคาร ทีจันทึก และ สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ปีที่เผยแพร่ 2552
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม สุณิส ยอดนาม, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, นิคม แหลมสัก, วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, สคาร ทีจันทึก และ สาพิศ ดิลกสัมพันธ์. 2552. ผลของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสต่อสมบัติบางประการของดิน บริเวณสถานนีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวนศาสตร์ 28(2) : 28-38.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสต่อสมบัติบางประการของดิน ได้ดำเนินการศึกษาบริเวณสันเขาโลตึง สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว อำเภออวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวางแปลเพื่อเก็บตัวอย่างดินในสวนป่ายูคาลิปตัสอายุ 6 ปี สวนป่ายูคาลิปตัสแตกหน่ออายุ 2 ปี เปรียบเทียบกับพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่ทุ่งหญ้า


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]