รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของไม้ยูคาลิปตัส คามาลคูเลนซิส ต่อการงอกของเมล็ดพืชเศรษฐกิจสามชนิด
ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และ วารินทร์ จิระสุขทวีกุล
ปีที่เผยแพร่ 2530
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และ วารินทร์ จิระสุขทวีกุล. 2530. ผลของไม้ยูคาลิปตัส คามาลคูเลนซิส ต่อการงอกของเมล็ดพืชเศรษฐกิจสามชนิด. วารสารวนศาสตร์ 6 : 337-346.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลกระทบของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ที่มีผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดถั่วเขียว ถั่วดำ และผักบุ้งได้ทำการทดลองภาคสนามที่สวนป่ายูคาลิปตัสอายุ 3 ปี บ้านห้วยมะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยใช้ 2x2x2 factorial วางผังการทดลองแบบ RBD มี 3 ทรีตเมนต์ คือ A : สถานที่เพาะเมล็ด B : ซากใบยูคาลิปลิปตัส และ C : สถานที่ที่เก็บผิวหน้าดินมาใช้เพาะเมล็ด


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]