รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง แรงจูงใจของเกษตรกรในการปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ดินเค็ม : กรณีศึกษา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง วัลลาภ์ นุตะมาน
ปีที่เผยแพร่ 2543
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม วัลลาภ์ นุตะมาน. 2543. แรงจูงใจของเกษตรกรในการปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ดินเค็ม : กรณีศึกษา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยูคาลิปตัสของเกษตรกรในพื้นที่ดินเค็ม ศึกษาต้นทุนผลตอบแทนทางการเงิน และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ดินเค็ม ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผลผลิตของพื้นที่ข้างเคียง และเสนอแนะแนวทางในการปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ดินเค็ม


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]