รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การทดสอบสายพันธุ์ข้างแม่ของไม้สัก
ผู้แต่ง นายวิเชียร สุมันตกุล
ปีที่เผยแพร่ 2540
รูปแบบการเผยแพร่ อื่นๆ
บรรณานุกรม วิเชียร สุมันตกุล. 2540. การทดสอบสายพันธุ์ข้างแม่ของไม้สัก. (รายงานผลการวิจัย). ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้: กรุงเทพฯ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

การทดสอบสายพันธุ์ข้างแม่ของไม้สัก จำนวน 17 หมายเลข (รวมกล้าจากแปลงเพาะทั่วไปด้วย) กระทำที่สถานีผลิตเล็ดพันธุ์ไม้ป่าแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ใช้ผังการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design มี 4 ซ้ำ ระยะปลูก 4 x 4 เมตร วัดความสูงและนับเปอร์ซ็นต์การรอดตาย เมื่อไม้ในแปลงทดลองมีอายุ 1, 2, 4, 6, 10 และ 14 ปื ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA ) ไม่ปรากฏว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เปอร์เซ็นต์การรอดตายเฉลี่ยของแต่ละแม่ไม้และโดยรวม (Grand Means) ค่อนข้างต่ำมาก การวัดความโต (เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก) ที่อายุ 10 และ 14 ปี นำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนก็ไม่ปรกฏความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกัน

เมื่อนำแม่ไม้ทั้งหมดมาจัดลำดับทั้งความโดและความสูงปรากฏว่าทั้งสองรายการมีความสอดคล้องกัน คือ แม่ไม้ที่ให้ลูกมีความเจริญเติบโตทางด้านความสูงดี ก็จะให้ลูกไม้ที่มีความโตดีไปด้วย และลำดับของแม่ไม้ก็ค่อนข้างสอดคล้องกันดี แต่เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์การรอดตายเฉลี่ย พบว่า ลำดับของแม่ไม้เปลี่ยนไปบ้าง ไม่ค่อยสอดคล้องกับความสูงและความโตเฉลี่ย

แม้ความสูงและความโตจะไม่แตกต่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อใช้ Grand Means เป็นตัวตัดสิน จะได้หมายเลขแม่ไม้ประมาณครึ่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับการใช้ประโยชน์ในการสร้างสวนผลิตเมล็ดเพื่อให้ผลิตเมล็ดเพื่อการปลูกสร้างสวนป่าต่อไปนอกจากนั้นยังเป็นข้อบ่งชี้ว่าควรจะทำ Genetic Thinning ในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้สร้างไว้แล้วอย่างไรด้วย

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาฐานทางพันธุกรรม (Genetic Base) ให้กว้างไว้ อาจใช้แม่ไม้เกือบทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ต่อไปได้ โดยตัดแม่ไม้ที่อยู่สำคัญหลัง ๆ ออกไป


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง