รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง เทพทาโร
ผู้แต่ง แผนงานวิจัยและพัฒนาไม้หอมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ปีที่เผยแพร่ 2552
รูปแบบการเผยแพร่ หนังสือ
บรรณานุกรม แผนงานวิจัยและพัฒนาไม้หอมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้. 2552. เทพทาโร. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, นนทบุรี.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง เทพทาโร
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
การใช้ประโยชน์/การแปรรูป
การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

     เทพทาโร เป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพังงา จัดอยู่ในวงศ์ Lauraceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. ชื่อพ้อง Cinnamomum glanduliferum C. Nees, Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) C. Nees และ Cinnamomum sumatranum (Miq.) Meissner ชื่อภาษาอังกฤษคือ Safrol laurel พบทั่วไปทุกภาคของประเทศ ภาคกลางและภาคตะวันออกเรียก เทพทาโร ภาคใต้เรียก จวง หรือ จวงหอม ภาษายาวีเรียก มือแดกะมางิง ภาคเหนือเรียก จะไคต้น จะไคหอม หรือพลูต้นขาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก การบูร เนื่องจากเปลือกต้น และรากมีกลิ่นคล้ายต้นการบูร หรืออบเชยญวน (Cinnamomum camphora (L.) J.Presl)

     ปัจจุบันต้นเทพทาโรทั้งในป่าธรรมชาติและในที่ดินกรรมสิทธิ์มี ปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ช่วงเวลาที่ผ่านมายางพาราและปาล์มน้ำมันเป็น พืชเศรษฐกิจที่มีราคาดีเทพทาโรจึงถูกตัดทิ้งเป็นจำนวนมากเพื่อนำพื้นที่ไป เพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวมถึงพืชเศรษฐกิจอื่นๆ นอกจากนั้น กระแสความนิยมวัตถุมงคล เช่น จตุคามรามเทพ ทำให้มีการตัดไม้เทพทาโร เพื่อนำไปทำมวลสารสำคัญของวัตถุมงคล ส่งผลให้ปริมาณเทพทาโรในธรรมชาติลดลง และยังคงมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นไม้เนื้อหอม เนื้อแข็งปานกลาง นิยมใช้ในงานแกะสลัก เศษไม้ ตอและรากใช้กลั่น น้ำมันหอมระเหย หรือใช้เผาให้เกิดกลิ่นหอมในพิธีกรรมทางศาสนา และ ธุรกิจสปา ทำให้มีการตัดโค่นต้นเทพทาโรจากป่าธรรมชาติมากขึ้นเพื่อเอา เนื้อไม้ตอและรากไปใช้โดยไม่มีการปลูกทดแทน 

     เพื่อป้องกันปัญหาเทพทาโรสูญพันธุ์จากธรรมชาติและเพื่อส่งเสริม การใช้เทพทาโรให้เป็นไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ กรมป่าไม้จึงได้กำหนดแผนงานวิจัยและพัฒนาไม้หอมเพื่อเศรษฐกิจขึ้น ทดลองวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับไม้เทพทาโรในด้านการขยายพันธุ์ การผลิตกล้า การปลูก การบำรุง รักษา การปลูกสร้างสวนรวมพันธุ์ การปลูกสร้างสวนป่า และการใช้ ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์เทพทาโรในป่าธรรมชาติและ ส่งเสริมให้ใช้ไม้เทพทาโรจากสวนป่าแทนการตัดจากป่าธรรมชาติ เพื่อให้ สามารถใช้ประโยชน์จากไม้เทพทาโรได้อย่างยั่งยืน


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]