รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง องค์ประกอบชนิดพันธุ์และการกระจายของไม้ต้นในสังคมพืชป่ายางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) และสังคมพืชป่าตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ผู้แต่ง แหลมไทย อาษานอก, ต่อลาภ คำโย, มลฑล นอแสงศรี และ ณภัค กรรณสูต
ปีที่เผยแพร่ 2561
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม แหลมไทย อาษานอก, ต่อลาภ คำโย, มลฑล นอแสงศรี และ ณภัค กรรณสูต. 2561. องค์ประกอบชนิดพันธุ์และการกระจายของไม้ต้นในสังคมพืชป่ายางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) และสังคมพืชป่าตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 (2) : 148-162. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ตะเคียนทอง ยางนา
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

ทำการวิเคราะห์ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณ พร้อมทั้งวิเคราะห์การกระจายตามถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของแต่ละสังคมพืชโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS) ผลการศึกษาพบว่า สังคมพืชป่าตะเคียนทองแสดงค่าของลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณสูงกว่าสังคมพืชป่ายางนาทุกค่า โดยชนิดไม้เด่นในสังคมพืชป่าตะเคียนทอง เช่น ตะเคียนทอง ยางนา และสะตือ เป็นต้น


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]