รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในแปลงทดลองลูกไม้ รุ่นที่ 2 ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง ทิพวรรณ สังข์ทอง
ปีที่เผยแพร่ 2555
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ทิพวรรณ สังข์ทอง. 2555. การเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในแปลงทดลองลูกไม้ รุ่นที่ 2 ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

ศึกษาการแปรผันทางพันธุกรรมของการเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ศึกษาการเติบโตทั้งหมด 120 สายพันธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และความเพิ่มพูนปีปัจจุบันของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ทั้ง 120 สายพันธุ์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติระหว่างถิ่นกำเนิดและระหว่างสายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ 219 และ 227 เป็นสายพันธุ์ที่มีความเพิ่มพูนปีปัจจุบันของความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกและมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน มากที่สุดใน 120 สายพันธุ์


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 29,928 ครั้ง