รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง วิเคราะห์สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักในประเทศไทย
ผู้แต่ง นายประสิทธิ์ เพียรอนุรักษ์
ปีที่เผยแพร่ 2538
รูปแบบการเผยแพร่ เลือก
บรรณานุกรม ประสิทธิ์ เพียรอนุรักษ์. 2538. วิเคราะห์สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

การศึกษาสถานภาพสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักในประเทศไทย ได้ดำเนินการศึกษาที่สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักจำนวน 21 แห่ง โดยทำการศึกษาลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การปลูก การเจริญเติบโต การดูแลรักษาและอันตรายจากโรค-แมลง จากแบบสอบถาม ศึกษาสมับัติของดิน โดยวิเคราะห์หาสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน รวมทั้งศึกษาลักษณะผลโดยการวัดขนาดและชั่งน้ำหนัก หาจำนวนเมล็ดในผลด้วยวิธีการเอกซเรย์ และศึกษาปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุ์แต่ละแห่งด้วยแบบสอบถาม

ผลการศึกษาพบว่า สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักในประเทศไทย ได้ดำเนินการศึกษาที่สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักจำนวน 21 แห่งมีเนื้อที่รวม 12,652 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่สภาพป่าเดิมเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ความลาดชันค่อนข้างสูง ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างต่ำ ปลูกสร้างโดยใช้ระยะปลูก 6x6 ถึง 12x12 ม. ส่วนใหญ่ปลูกด้วยแม่มไม้ 16-40 แม่ไม้ ต่อหนึ่งแปลงปลูก และมีอัตราการเจริญเติบโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 1.0-1.7 ซม. ต่อปี

ดินในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักส่วนใหญ่ เป็นดินร่วนปนทราย และทรายร่วน ความหนาแน่นรวมของดินอยู่ระหว่าง 1.5-1.8 กรัมต่อลบ.ซม. ปฏิกิริยาดินระหว่าง 4.3-7.9 อินทรียวัตถุต่ำกว่า ร้อยละ 5 และความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกอยู่ระหว่าง 10-20 me ต่อดิน 100 กรัม

ผลสักในสวนผลิตมลัตพันธุ์ไม้สักมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 1.2 ซม. ร้อยละ 50 มีขนาดระหว่าง 1.2-1.4 ซม. มีจำนวนผลเฉลี่ย 1,974 ผล/กก. ผลสักเป็นผลเปล่า ร้อยละ 28 สำหรับผลที่มีเมล็ดอยู่ภายในสวนใหญ่จะมีเมล็ดเพียง 1 เมล็ด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46 เมื่อผลมีขนาดเล็กว่า 1 ซม. จะมีผลที่มีเมล็ดอยู่ภายในเพียงร้อยละ 30 แต่จะมีมากถึงร้อยละ 89 เมื่อผลมีขนาดโตกว่า 1.4 ซม. และสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักในประเทศไทยให้ผลผลิตเมล็ดรวมกันประมาณ 3,588 ถัง หรือ 16,101 กก.ต่อปี หรือเฉลี่ย 1.3 กก.ต่อไร่ต่อปี


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง