รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การเติบโต รูปทรง และสัดส่วนแก่นของไม้พะยูง ในแปลงทดสอบลูกหลาน
ผู้แต่ง นางสาวพรรษชล หนูเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2561
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม พรรษชล หนูเทพ. 2561. การเติบโต รูปทรง และสัดส่วนแก่นของไม้พะยูง ในแปลงทดสอบลูกหลาน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง พะยูง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

ในปัจจุบันการลักลอบตัดไม้พะยูงในป่าธรรมชาติได้ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากความต้องการไม้พะยูงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดจีน ส่งผลให้ไม้พะยูงตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ดังนั้นเพื่อลดการลักลอบตัดไม้พะยูงในป่าธรรมชาติ จึงควรมีการศึกษาการเติบโต รูปทรง และสัดส่วนแก่นของไม้พะยูง เพื่อคัดเลือกแฟมิลี่ (family) ของไม้พะยูงที่มีการเติบโตดี ลักษณะรูปทรงดี และมีสัดส่วนแก่นมาก สำหรับส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าไม้พะยูงให้กับเกษตรกร โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จำนวน 4 ซ้ำ แต่ละซ้ำมีไม้พะยูงจำนวน 85 แฟมิลี่ จาก 7 ถิ่นกำเนิด ทำการศึกษาอัตราการรอดตาย และวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกความสูง ประเมินลักษณะรูปทรงของต้นไม้พะยูงทุกต้นในแปลง คัดเลือกแฟมิลี่ที่อยู่ในเกณฑ์ 20 แฟมิลี่แรก ที่มีการเติบโต และรูปทรงดี เพื่อศึกษาสัดส่วนแก่น ตลอดจนศึกษาสภาวะถ่ายทอดพันธุกรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA)


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]