รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การเติบโต รูปทรง และสัดส่วนแก่นของไม้พะยูง ในแปลงทดสอบลูกหลาน
ผู้แต่ง นางสาวพรรษชล หนูเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2561
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม พรรษชล หนูเทพ. 2561. การเติบโต รูปทรง และสัดส่วนแก่นของไม้พะยูง ในแปลงทดสอบลูกหลาน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง พะยูง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

ในปัจจุบันการลักลอบตัดไม้พะยูงในป่าธรรมชาติได้ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากความต้องการไม้พะยูงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดจีน ส่งผลให้ไม้พะยูงตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ดังนั้นเพื่อลดการลักลอบตัดไม้พะยูงในป่าธรรมชาติ จึงควรมีการศึกษาการเติบโต รูปทรง และสัดส่วนแก่นของไม้พะยูง เพื่อคัดเลือกแฟมิลี่ (family) ของไม้พะยูงที่มีการเติบโตดี ลักษณะรูปทรงดี และมีสัดส่วนแก่นมาก สำหรับส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าไม้พะยูงให้กับเกษตรกร โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จำนวน 4 ซ้ำ แต่ละซ้ำมีไม้พะยูงจำนวน 85 แฟมิลี่ จาก 7 ถิ่นกำเนิด ทำการศึกษาอัตราการรอดตาย และวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกความสูง ประเมินลักษณะรูปทรงของต้นไม้พะยูงทุกต้นในแปลง คัดเลือกแฟมิลี่ที่อยู่ในเกณฑ์ 20 แฟมิลี่แรก ที่มีการเติบโต และรูปทรงดี เพื่อศึกษาสัดส่วนแก่น ตลอดจนศึกษาสภาวะถ่ายทอดพันธุกรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA)


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 29,928 ครั้ง