รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การทดสอบคุณภาพเมล็ดของไม้พะยูง
ผู้แต่ง จุติเทพ โพธิปักษ์
ปีที่เผยแพร่ 2544
รูปแบบการเผยแพร่ รายงานการประชุม
บรรณานุกรม จุติเทพ โพธิปักษ์. 2544. การทดสอบคุณภาพเมล็ดของไม้พะยูง, น. 146-166. ใน รายงานการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กรุงเทพฯ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง พะยูง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

การศึกษาอิทธิพลของขนาดและน้ำหนักของเมล็ด สีของเปลือกหุ้มเมล็ด การปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเพาะ และอุณหภูมิ ที่มีต่อความสามารถในการงอก รวมทั้งศึกษารูปแบบการดูดน้ำของเมล็ก การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดจากการเก็บรักษาที่มีผลต่อความสามารถในการงอกและจำนวนกล้าผิดปกติ และการประเมินคุณภาพของเมล็ดโดยใช้วิธีเอกซเรย์ ของเมล็ดพะยูงที่เก็บมาจาก 4 แหล่งในประเทศไทย ได้แก่ สระบุรี สุรินทร์ มหาสารคาม และสกลนคร 


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง