รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การทดสอบสายพันธุ์และถิ่นกำเนิดไม้พะยูงเพื่อการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง ประพันธ์ ผู้กฤตยาคามี, สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, จรัส ช่วยนะ, พวงพรรณ ยงรัตนา, สุชาติ นิ่มพิลา, จิรพงษ์ เอกวานิช, นรินทร์ เทศสร
ปีที่เผยแพร่ 2557
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม ประพันธ์ ผู้กฤตยาคามี, สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, จรัส ช่วยนะ, พวงพรรณ ยงรัตนา, สุชาติ นิ่มพิลา, จิรพงษ์ เอกวานิช และ นรินทร์ เทศสร. 2557. การทดสอบสายพันธุ์และถิ่นกำเนิดไม้พะยูงเพื่อการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ. 22 หน้า.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง พะยูง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
การปลูก
สรุปย่อบทความ

การศึกษาการทดสอบสายพันธุ์และถิ่นกำเนิดไม้พะยูงเพื่อการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสายพันธุ์ในรูปแบบการจัดสร้างสวนผลิตเมล็ดพันธุ์จากเมล็ด (Clonal Seed Orchards) ซึ่งจะได้เมล็ดไม้สายพันธุ์ดีจากการผสมพันธุ์ภายในแปลงสำหรับการปลูกสร้างสวนไม้พะยูงที่มีคุณภาพดี และเป็นแหล่งศึกษาลักษณะของสายพันธุ์และถิ่นกำเนิดไม้พะยูงที่แตกต่างกัน


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง