รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตของไม้สักในสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในจังหวัดลำปาง : กรณีศึกษาการวิเคราะห์วงปีไม้
ผู้แต่ง นางสาวผกามาศ กันทะสอน
ปีที่เผยแพร่ 2553
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ผกามาศ กันทะสอน. 2553. ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตของไม้สักในสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในจังหวัดลำปาง : กรณีศึกษาการวิเคราะห์วงปีไม้. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางและพื้นที่หน้าตัดที่ระดับความสูงเพียงอกของไม้สักที่ไม่ผ่านการตัดขยายระยะและที่ผ่านการตัดขยายระยะในสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในจังหวัดลำปาง โดยทำการศึกษาในสวนป่าแม่จาง สวนป่าแม่มายและสวนป่าแม่เมาะ ที่มีอายุไม้ในสวนป่าระหว่าง 23-39 ปี ซึ่งทำการสุ่มตัวอย่างไม้ยืนต้นแล้วเก็บตัวอย่างไส่ไม้ด้วยสว่านเจาะวัดความเพิ่มพูน (increment borer) และทำการวิเคราะห์การเติบโตของไม้สักโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์วงปีไม้ พร้อมเปรียบเทียบการเติบโตของไม้สักที่ไม่ผ่านการตัดขยายระยะและที่ผ่านการตัดการขยายระยะโดยใช้การทดสบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 ประชากรแบบเป็นอิสระกัน

ผลการศึกมาพบว่า สวนป่าไม้สักที่มีอายุ 23-24 ปี ที่ไม่ผ่านการตัดขยายระยะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15.03-18.65 เซนติเมตร โดยสวนป่าที่มีระยะปลูก 2×4 เมตร และ 4×4 เมตร มีแนวโน้มลดลง เมื่ออายุ 10-12 ปี และที่อายุ 5-9 ปี ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยระหว่าง 7.470×10-5-8.580×10-4  ตารางเมตรต่อปี สวนป่าไม้สักอายุ 28-38 ปีที่ผ่านการตัดขยายระยะ 1 ครั้ง เมื่ออายุ 22-27 ปี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยระหว่าง 19.12-21.91 เซนติเมตร อัตราการเติบโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยระหว่าง 0.460-0.620 เซนติเมตรต่อปี และอัตราการเติบโตของพื้นที่หน้าตัดเฉลี่ยระหว่าง 2.868× 10-5-5.135×10-4 ตารางเมตรต่อปี การตัดขยายระยะในช่วงเวลานี้ไม่ตอบสนองการเติบโตของไม้สัก และสวนป่าไม้สักที่มีอายุ 24, 29 และ 39 ปีที่ผ่านการตัดขยายระยะ 2 ครั้ง โดยการตัดขยายระยะครั้งแรกเมื่ออายุ 16 และ 22 ปี และการตัดขยายระยะครั้งที่2 เมื่ออายุ 20 และ 26 ปี ตามลำดับ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18.01-22.33 เซนติเมตร อัตราการเติบโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยระหว่าง 0.389-0.844 เซนติเมตรต่อปี และอัตราการเติบโตของพื้นที่หน้ำตัดเฉลี่ยระหว่าง 1.602×10-5-1.431×10-4 ตารางเมตรต่อปี ในช่วงเวลาที่การตัดขยายระยะทั้ง 2 ครั้งนี้ไม่ตอบสนองการเติบโตของไม้สัก เมื่อทำการเปรียบเทียบการเติบโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้อายุ 23-24 ปีที่ไม่ผ่านการตัดขยายระยะและที่ผ่านการตัดขยายระยะ 2 ครั้งเมื่ออ่ยุ 16 ปี และ 20 ปี พบว่า อัตราการเติบโตรายปีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ผลการศึกษานี้ทำให้ทราบช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดขยายระยะครั้งแรกควรเป็นช่วงเวลาที่อัตราการเติบโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางและพื้นที่หน้าตัดของต้นไม้เริ่มลดลง นั้นคือช่วงอายุ 10-12 ปี และที่อายุ 5-9 ปี ที่ระยะปลูก 2×4 เมตร และ 4×4 เมตร ตามลำดับ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]