รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การผลิตและการศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสกลายพันธุ์จากพะยูง
ผู้แต่ง นางสาวชมพูนุท พรเจริญนพ
ปีที่เผยแพร่ 2559
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ชมพูนุท พรเจริญนพ. 2559. การผลิตและการศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสกลายพันธุ์จากพะยูง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง พะยูง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

งานวิจัยนี้มีวัตุประสงค์จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดส โดยใช้เอนไซม์ดัลโคชินเนสและลินามาเรสเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบ ซึ่งจะทำการศึกษาด้วยวิธีกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะ (site-directed mutagenesis) โดยทำการเปลี่ยนเบสบางตัวในยีนของดัลโคชิเนส มีผลทำให้กรดอะมิโนบางตัวของเอนไซม์ดัลโคชิเนสเปลี่ยนไปด้วย เพื่อที่จะทำให้เอนไซม์ดัลโคชิเนสสามารถแสดงปฏิกิริยาย้ายหมู่กลูโคสได้เหมือนกับเอนไซม์ลินามาเรส และทำการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ดัลโคชิเนสกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้น


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง