รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การผลิตและการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะของรีคอมบิแนนต์เบต้า-กลูโคซิเดสจากพะยูง
ผู้แต่ง นางสาวเพ็ญพร สูจิวัฒนารัตน์
ปีที่เผยแพร่ 2549
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม เพ็ญพร สูจิวัฒนารัตน์. 2549. การผลิตและการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะของรีคอมบิแนนต์เบต้า-กลูโคซิเดสจากพะยูง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง พะยูง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการแสดงออก (expression) และการทำบริสุทธิ์ (purification) ของรีคอมบิแนนต์ดัลโคชิเนส และสร้างเอนไซม์ดัลโคชิเนสกลายพันธุ์ โดยการแทนที่กรดอะมิโนของเอนไซม์ดัลโคชิเนสด้วยกรดอะมิโนของเอนไซม์ลินามาเรส หากรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับการเร่งปฏิกิริยาการสลาย (hydrolysis) และปฏิกิริยาย้ายหมู่กลูโคส (transglucosylation) ของเบต้า-กลูโคซิสเดลได้


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง